சட்டவிரோதமாக செயல்படும் ஜனார்த்தனன் சர்மா ஆதாரங்களை வெளியிடும் மகள்கள் || 19 Jan 2020

October 25, 2020

4,640 views

#KAILASA #Nithyananda #Kailaasa Name of Convention: Kailasians session Session on: Introduction to Satsang Date: 19 Jan 2020 Venue: Adi Kailasa, Bengaluru, India In this video, ordained Kailasians by Supreme Pontiff of Hinduism HDH Nithyananda Paramashiva introduce the daily nithyananda satsang. They discuss recent important events within the sangha affecting thousands across the globe. This is followed by retelecast of satsangs. Power Manifestation ends the live stream, led by another Kailasian. The Supreme Pontiff of Hinduism Jagatguru Mahasannidhanam His Divine Holiness Nithyananda Paramashivam (HDH) is the reviver of #KAILASA - the ancient enlightened civilization and the great cosmic borderless Hindu nation. Revered as the incarnation of Paramashiva - the primordial Hindu Divinity, HDH has a following of 2 billion Hindus worldwide with de facto spiritual embassies in over 150 countries. He has worked untiringly for over 26 years for the revival of Kailasa, for global peace and to give super conscious breakthrough to humanity. He has survived the worst persecution of multiple assassination attempts on person and on character by anti-Hindu elements. He is collecting, organising, preserving, time capsuling, decoding, spreading and reviving 20 Million source books of Hinduism and the 64 sacred arts & sciences like Ayurveda, music, dance, sculpting, astrology, vastu and much more. Close to 20,000 hours of HDH’s timeless talks have been recorded till date (Sep 2020), which are a treasure trove of powerful cognitions to solve individual and global problems of any kind.

© 2022 Sri Nithyananda Paramashivam. All rights reserved.

KAILASA's Nithyananda TV gives you front-row access to live Satsangs, discourses, latest news, events, and teachings from the SPH Nithyananda Paramashivam.