ஒருமை தவம் ஒரே தவம் || பாகம் 2 || சிவ சூத்ரா || 23 மார்ச் 2008

over 2 years ago

350.0 views

நிகழ்ச்சி நிரல் - சிவ சூத்ரா தலைப்பு - ஒருமை தவம் ஒரே தவம் பாகம் 2 இடம் - ஆதிகைலாஸா, பெங்களூரு, கர்நாடகா, இந்தியா தேதி - 23 மார்ச் 2008 சிவ சூத்திரம் என்பது நமக்குள் இருக்கும் பூரண நிலையை முழுமையாக அடைவதற்க்கு ஆதி குருவான பரமசிவன் இந்த சிவ சூத்திரத்தின் மூலம் எளிமையாக விளக்கியுள்ளார் . இந்த வீடியோ பதிவில் பகவான் ஸ்ரீ #நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் சிவா சூத்திரத்தின் ஒரு சூத்திரமான ஒருமைத்தன்மையை பற்றி விளக்குகிறார். நம் வாழ்வில் நாம் ஒருமைத்தன்மையை பின்பற்றுவதன் மூலம் நாம் நம் வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக வாழ முடியும் என்பதை பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்தா பரமசிவம் பக்தர்களிடம் விளக்கினார். இந்த வீடியோ பதிவு ஒருமைத்தவம் ஒரே தவம் என்னும் தலைப்பில் 23 மார்ச் 2008 அன்று ஆதிகைலாஸா, பெங்களூரு, கர்நாடகா, இந்தியாவில் நடைபெற்றது. The Supreme Pontiff of Hinduism Jagatguru Mahasannidhanam His Divine Holiness #Nithyananda Paramashivam (HDH) is the reviver of #KAILASA - the ancient enlightened civilization and the great cosmic borderless Hindu nation. Revered as the incarnation of Paramashiva - the primordial Hindu Divinity, HDH has a following of 2 billion Hindus worldwide with de facto spiritual embassies in over 150 countries. He has worked untiringly for over 26 years for the revival of Kailasa, for global peace and to give super conscious breakthrough to humanity. He has survived the worst persecution of multiple assassination attempts on person and on character by anti-Hindu elements. He is collecting, organising, preserving, time capsuling, decoding, spreading and reviving 20 Million source books of Hinduism and the 64 sacred arts & sciences like Ayurveda, music, dance, sculpting, astrology, vastu and much more. Close to 20,000 hours of HDH’s timeless talks have been recorded till date (Sep 2020), which are a treasure trove of powerful cognitions to solve individual and global problems of any kind. Part 1: https://youtu.be/Yu_cXYNZ_-k

Related Videos

2:01:09

Into Deeper Consciousness - Shiva Sutras in Nithyananda Videos

55k views

almost 12 years ago

2:16:41

Integrate and Evolve - Shiva Sutras - Nithyananda Videos

6k views

almost 12 years ago

1:13:25

From Mind to No Mind - Shiva Sutras in Nithyananda Videos

18k views

almost 12 years ago

1:45:21

Love the way to your being - Shiva Sutras in Nithyananda Videos

7k views

almost 12 years ago

1:48:06

Love & Merge with Existence & Catch the Middle Path - Shiva Sutras in Nithyananda Videos

5k views

almost 12 years ago

1:38:34

From Logic to Love - Shiva Sutras in Nithyananda videos

6k views

almost 12 years ago

24:20

Using Love as a Gateway to Higher Consciousness

22k views

over 15 years ago

1:24:46

Perception Beyond Perception - Shiva Sutras in Nithyananda Videos

11k views

almost 12 years ago

2:19:27

Music Avenue to Awareness - Shiva Sutras in Nithyananda Videos

8k views

almost 12 years ago

1:54:59

Merging & From Thinking to Feeling - Shiva Sutras in Nithyananda Videos

16k views

almost 12 years ago

56:30

Life The Game of Existence - Shiva Sutras in Nithyananda Videos

5k views

almost 12 years ago

1:38:48

Just Fall In - Shiva Sutras in Nithyananda Videos

8k views

almost 12 years ago

1:33:18

Grow with Sensitivity - Shiva Sutras in Nithyananda Videos

4k views

almost 12 years ago

1:20:36

Go Inwards Shiva Sutras in Nithyananda Videos

4k views

almost 12 years ago

1:35:10

From Shava to Shiva - Shiva Sutras in Nithyananda videos

2k views

almost 12 years ago

1:12:19

Find Your Center Deep Within - Shiva Sutras in Nithyananda Videos

1k views

almost 12 years ago

1:12:19

Find Your Center Deep Within - Shiva Sutras from Nithyananda Videos

7k views

almost 12 years ago

1:29:22

Experience Through Your Eyes - Shiva Sutras from Nithyananda Videos

11k views

almost 12 years ago

1:27:48

Shiva Sutras Drop Your Mind and Find Your Center

16k views

almost 12 years ago

1:30:21

Shiva Sutras Discover who you are

9k views

almost 12 years ago

Nithyananda TV logo

© 2023 Sri Nithyananda Paramashivam. All rights reserved.

KAILASA's Nithyananda TV gives you front-row access to live Satsangs, discourses, latest news, events, and teachings from the SPH Nithyananda Paramashivam.