ஞானத்தை தாண்டிய ரசம் || பாகம் 3 || தியான சத்சங்கம்|| 22 மார்ச் 2008

October 3, 2020

154 views

நிகழ்ச்சி நிரல் - தியான சத்சங்கம் தலைப்பு - ஞானத்தை தாண்டிய ரசம் - பாகம் 3 இடம் - ஆதிகைலாஸா, பெங்களூரு, கர்நாடகா, இந்தியா தேதி - 22 மார்ச் 2008 இந்த வீடியோ பதிவில் பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் ஞானத்தை தாண்டிய ரசத்தை நம் எல்லோருக்குள்ளும் அனுபவமாக மலர்ந்தும் சூத்திரத்தையும், தியான நுட்பத்தையும் அளிக்கிறார். The Supreme Pontiff of Hinduism Jagatguru Mahasannidhanam His Divine Holiness Nithyananda Paramashivam (HDH) is the reviver of #KAILASA - the ancient enlightened civilization and the great cosmic borderless Hindu nation. Revered as the incarnation of Paramashiva - the primordial Hindu Divinity, HDH has a following of 2 billion Hindus worldwide with de facto spiritual embassies in over 150 countries. He has worked untiringly for over 26 years for the revival of Kailasa, for global peace and to give super conscious breakthrough to humanity. He has survived the worst persecution of multiple assassination attempts on person and on character by anti-Hindu elements. He is collecting, organising, preserving, time capsuling, decoding, spreading and reviving 20 Million source books of Hinduism and the 64 sacred arts & sciences like Ayurveda, music, dance, sculpting, astrology, vastu and much more. Close to 20,000 hours of HDH’s timeless talks have been recorded till date (Sep 2020), which are a treasure trove of powerful cognitions to solve individual and global problems of any kind. Part 1: https://youtu.be/KzdiYeY0BBI Part 2: https://youtu.be/A95DxBGn1TY Part 3: https://youtu.be/JPRJDEM5m7s

© 2022 Sri Nithyananda Paramashivam. All rights reserved.

KAILASA's Nithyananda TV gives you front-row access to live Satsangs, discourses, latest news, events, and teachings from the SPH Nithyananda Paramashivam.