ஆதி சைவம் - திருக்கைலாயத்தின் ஞான வாழ்க்கை முறை

September 11, 2019

4,397 views

30 AUGUST 2019 இன்றைய சத்சங்கத்தில் பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் ஆதிசைவம் அனைத்து பாரம்பரியங்கள் தாய்! ஆதி சைவத்தை தழுவிய அனைத்து சம்பிரதாயங்களும் அதன் கீழே அமைகின்றது. ஆதி சைவம் ஆதி பாரம்பரியம்! காலபோக்கில் ஆதி சைவம் எனும் தலைப்பையே நீக்கி அவர்கள் நம்மை பிரிக்க நினைத்தார்கள். அப்பொழுதுதான் நம் பாரம்பரியம் உடைப்பட துவங்கியது. இந்து ஆதிசைவ வாழ்வியல் முறையை உயிர்ப்பிப்பதே வாழ்வின் நோக்கம்.

© 2022 Sri Nithyananda Paramashivam. All rights reserved.

KAILASA's Nithyananda TV gives you front-row access to live Satsangs, discourses, latest news, events, and teachings from the SPH Nithyananda Paramashivam.