ஆதி சைவம் - பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் எப்படி உங்கள் உயிர் அழிக்கின்றன?

September 6, 2019

6,614 views

இன்றைய தியான சத்சங்கத்தில் பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் எவ்வாறு தொலைக்காட்சி போன்ற பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நமக்குள் உணர்வுரீதியான விஷத்தை திணித்து நம்மை விழிப்புர்ணவர்வற்ற நிலையிலேயே வைத்திருக்கின்றது என்றும் அவைகள் நேரத்தை விரயமாகும் பொழுதுபோக்குகள் மட்டும் அல்ல நம் வாழ்க்கையே அழிக்கும் உயிர் போக்குகள் அதனால் எந்த அளவிற்க்கு அவற்றை தவிர்க்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு அவற்றை தவிர்த்து வாழ்வதே நம் வாழ்க்கை வளமடைவதற்கான தீர்வு எனும் சத்தியத்தை திருவாய்மொழிந்தருளியுர்க்கின்றார் Delivered on September 1 2019 by HDH Nithyananda Paramashivam

© 2022 Sri Nithyananda Paramashivam. All rights reserved.

KAILASA's Nithyananda TV gives you front-row access to live Satsangs, discourses, latest news, events, and teachings from the SPH Nithyananda Paramashivam.