ஆதி சைவம் - தமிழும் சமஸ்க்ருதமும் வேறானவை அல்ல!

November 6, 2019

8,527 views

Satsang delivered on 29th August 2019 இத்தியானசத்சங்கத்தில் பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் இறைவனார் பரமசிவனாரால் தமிழ் மொழி படைக்கப்பட்ட விதத்தையும் சத்தியங்களை அதன் ஆழத்தோடு உரைப்பதற்கு தமிழை தவிர உலகில் வேறு எந்த மொழிகளும் கிடையாது என்றும் தமிழையும் சமஸ்க்ருதத்தையும் இரு மொழிகளாக பார்ப்பதே தவறு அவை இரண்டும் பெருமானின் ஒரே அங்கத்தின் இரு பாகங்கள் என்று தமிழின் பெருமையை அருளுகின்றார்!

© 2022 Sri Nithyananda Paramashivam. All rights reserved.

KAILASA's Nithyananda TV gives you front-row access to live Satsangs, discourses, latest news, events, and teachings from the SPH Nithyananda Paramashivam.